首页 | 诗文 | 作者 | 名句 | 典籍 | 成语 | 其他
精选诗集

着名诗人
最近更新诗词
唐朝李白李白
长安一片月,万户捣衣声。
秋风吹不尽,总是玉关情。
何日平胡虏,良人罢远征。

zhǎng ān yī piàn yuè ,wàn hù dǎo yī shēng 。长安一片月,万户捣衣声。
qiū fēng chuī bú jìn ,zǒng shì yù guān qíng 。 秋风吹不尽,总是玉关情。
hé rì píng hú lǔ ,liáng rén bà yuǎn zhēng 。 何日平胡虏,良人罢远征。
长安一片月,万户捣衣声。 秋风吹不尽,总是玉关情。 何日平胡虏,良人罢远征。
南北朝白居易白居易
自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹。

时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。
田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。
吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。
共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。
zì hé nán jīng luàn ,guān nèi zǔ jī ,xiōng dì lí sàn ,gè zài yī chù 。yīn wàng yuè yǒu gǎn ,liáo shū suǒ huái ,jì shàng fú liáng dà xiōng 、yú qián qī xiōng 、wū jiāng shí wǔ xiōng ,jiān shì fú lí jí xià guī dì mèi 。自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹。
shí nán nián huāng shì yè kōng ,dì xiōng jī lǚ gè xī dōng 。 时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。
tián yuán liáo luò gàn gē hòu ,gǔ ròu liú lí dào lù zhōng 。 田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。
diào yǐng fèn wéi qiān lǐ yàn ,cí gēn sàn zuò jiǔ qiū péng 。 吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。
gòng kàn míng yuè yīng chuí lèi ,yī yè xiāng xīn wǔ chù tóng 。 共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。
自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹。 时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。 田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。 吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。 共看明月应垂泪,一夜乡心五处同。
唐朝杜甫杜甫
玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。
江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。
丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。
寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

yù lù diāo shāng fēng shù lín ,wū shān wū xiá qì xiāo sēn 。玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。
jiāng jiān bō làng jiān tiān yǒng ,sāi shàng fēng yún jiē dì yīn 。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。
cóng jú liǎng kāi tā rì lèi ,gū zhōu yī xì gù yuán xīn 。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。
hán yī chù chù cuī dāo chǐ ,bái dì chéng gāo jí mù zhēn 。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。
玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。 江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。 丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。 寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。
唐朝苏轼苏轼
荷尽已无擎雨盖,
菊残犹有傲霜枝。
一年好景君须记,
最是橙黄橘绿时。
hé jìn yǐ wú qíng yǔ gài ,荷尽已无擎雨盖,
jú cán yóu yǒu ào shuāng zhī 。 菊残犹有傲霜枝。
yī nián hǎo jǐng jun1 xū jì , 一年好景君须记,
zuì shì chéng huáng jú lǜ shí 。 最是橙黄橘绿时。
荷尽已无擎雨盖, 菊残犹有傲霜枝。 一年好景君须记, 最是橙黄橘绿时。
宋朝辛弃疾辛弃疾
唱彻《阳关》泪未干,功名馀事且加餐。浮天水送无穷树,带雨云埋一半山。
今古恨,几千般,只应离合是悲欢?江头未是风波恶,别有人间行路难!

chàng chè 《yáng guān 》lèi wèi gàn ,gōng míng yú shì qiě jiā cān 。fú tiān shuǐ sòng wú qióng shù ,dài yǔ yún mái yī bàn shān 。唱彻《阳关》泪未干,功名馀事且加餐。浮天水送无穷树,带雨云埋一半山。
jīn gǔ hèn ,jǐ qiān bān ,zhī yīng lí hé shì bēi huān ?jiāng tóu wèi shì fēng bō è ,bié yǒu rén jiān háng lù nán ! 今古恨,几千般,只应离合是悲欢?江头未是风波恶,别有人间行路难!
唱彻《阳关》泪未干,功名馀事且加餐。浮天水送无穷树,带雨云埋一半山。 今古恨,几千般,只应离合是悲欢?江头未是风波恶,别有人间行路难!
宋朝李清照李清照
小院闲窗春已深,
重帘未卷影沉沉。
倚楼无语理瑶琴。
远岫出云催薄暮,
细风吹雨弄轻阴。
梨花欲谢恐难禁。

xiǎo yuàn xián chuāng chūn yǐ shēn ,小院闲窗春已深,
zhòng lián wèi juàn yǐng chén chén 。 重帘未卷影沉沉。
yǐ lóu wú yǔ lǐ yáo qín 。 倚楼无语理瑶琴。
yuǎn xiù chū yún cuī báo mù , 远岫出云催薄暮,
xì fēng chuī yǔ nòng qīng yīn 。 细风吹雨弄轻阴。
lí huā yù xiè kǒng nán jìn 。 梨花欲谢恐难禁。
小院闲窗春已深, 重帘未卷影沉沉。 倚楼无语理瑶琴。 远岫出云催薄暮, 细风吹雨弄轻阴。 梨花欲谢恐难禁。
唐朝刘禹锡刘禹锡
人谁不顾老,老去有谁怜。
身瘦带频减,发稀冠自偏。
废书缘惜眼,多灸为随年。
经事还谙事,阅人如阅川。
细思皆幸矣,下此便翛然。
莫道桑榆晚,为霞尚满天。

rén shuí bú gù lǎo ,lǎo qù yǒu shuí lián 。人谁不顾老,老去有谁怜。
shēn shòu dài pín jiǎn ,fā xī guàn zì piān 。 身瘦带频减,发稀冠自偏。
fèi shū yuán xī yǎn ,duō jiǔ wéi suí nián 。 废书缘惜眼,多灸为随年。
jīng shì hái ān shì ,yuè rén rú yuè chuān 。 经事还谙事,阅人如阅川。
xì sī jiē xìng yǐ ,xià cǐ biàn xiāo rán 。 细思皆幸矣,下此便翛然。
mò dào sāng yú wǎn ,wéi xiá shàng mǎn tiān 。 莫道桑榆晚,为霞尚满天。
人谁不顾老,老去有谁怜。 身瘦带频减,发稀冠自偏。 废书缘惜眼,多灸为随年。 经事还谙事,阅人如阅川。 细思皆幸矣,下此便翛然。 莫道桑榆晚,为霞尚满天。
唐朝王维王维
积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。
漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。
山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。
野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。

jī yǔ kōng lín yān huǒ chí ,zhēng lí chuī shǔ xiǎng dōng zī 。积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。
mò mò shuǐ tián fēi bái lù ,yīn yīn xià mù zhuàn huáng lí 。 漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。
shān zhōng xí jìng guān cháo jǐn ,sōng xià qīng zhāi shé lù kuí 。 山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。
yě lǎo yǔ rén zhēng xí bà ,hǎi ōu hé shì gèng xiàng yí 。 野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。
积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。 漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。 山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。 野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。
唐朝李商隐李商隐
远书归梦两悠悠,
只有空床敌素秋。?
阶下青苔与红树,
雨中寥落月中愁。

yuǎn shū guī mèng liǎng yōu yōu ,远书归梦两悠悠,
zhī yǒu kōng chuáng dí sù qiū 。? 只有空床敌素秋。?
jiē xià qīng tái yǔ hóng shù , 阶下青苔与红树,
yǔ zhōng liáo luò yuè zhōng chóu 。 雨中寥落月中愁。
远书归梦两悠悠, 只有空床敌素秋。? 阶下青苔与红树, 雨中寥落月中愁。
曲阑深处重相见,匀泪偎人颤。
凄凉别后两应同,最是不胜清怨月明中。
半生已分孤眠过,山枕檀痕涴。
忆来何事最销魂,第一折枝花样画罗裙。

qǔ lán shēn chù zhòng xiàng jiàn ,yún lèi wēi rén chàn 。曲阑深处重相见,匀泪偎人颤。
qī liáng bié hòu liǎng yīng tóng ,zuì shì bú shèng qīng yuàn yuè míng zhōng 。 凄凉别后两应同,最是不胜清怨月明中。
bàn shēng yǐ fèn gū mián guò ,shān zhěn tán hén wó 。 半生已分孤眠过,山枕檀痕涴。
yì lái hé shì zuì xiāo hún ,dì yī shé zhī huā yàng huà luó qún 。 忆来何事最销魂,第一折枝花样画罗裙。
曲阑深处重相见,匀泪偎人颤。 凄凉别后两应同,最是不胜清怨月明中。 半生已分孤眠过,山枕檀痕涴。 忆来何事最销魂,第一折枝花样画罗裙。
唐朝杜牧杜牧
旅馆无良伴,凝情自悄然。
寒灯思旧事,断雁警愁眠。
远梦归侵晓,家书到隔年。
沧江好烟月,门系钓鱼船。

lǚ guǎn wú liáng bàn ,níng qíng zì qiāo rán 。旅馆无良伴,凝情自悄然。
hán dēng sī jiù shì ,duàn yàn jǐng chóu mián 。 寒灯思旧事,断雁警愁眠。
yuǎn mèng guī qīn xiǎo ,jiā shū dào gé nián 。 远梦归侵晓,家书到隔年。
cāng jiāng hǎo yān yuè ,mén xì diào yú chuán 。 沧江好烟月,门系钓鱼船。
旅馆无良伴,凝情自悄然。 寒灯思旧事,断雁警愁眠。 远梦归侵晓,家书到隔年。 沧江好烟月,门系钓鱼船。
宋朝陆游
早岁那知世事艰,中原北望气如山。
楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。
塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。
出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!

zǎo suì nà zhī shì shì jiān ,zhōng yuán běi wàng qì rú shān 。早岁那知世事艰,中原北望气如山。
lóu chuán yè xuě guā zhōu dù ,tiě mǎ qiū fēng dà sàn guān 。 楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。
sāi shàng zhǎng chéng kōng zì xǔ ,jìng zhōng shuāi bìn yǐ xiān bān 。 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。
chū shī yī biǎo zhēn míng shì ,qiān zǎi shuí kān bó zhòng jiān ! 出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!
早岁那知世事艰,中原北望气如山。 楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。 出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!
最近文学作品

表达的感情清明古诗

作者:未知

导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清...

表达的感情清明古诗 导语:淡淡浅浅的愁,藏在你清清亮亮的眸;想借一份温情,让你的世界永远天晴;爽朗变成你的个性,快乐成为你的专属。又是清明时节,愿你幸福安康!接下来小编整理了表达的感情清

《在江南赠宋五之问》古诗原文

作者:未知

《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其古诗全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光...

《在江南赠宋五之问》古诗原文 《在江南赠宋五之问》作者为唐朝文学家骆宾王。其古诗全文如下: 井络双源浚,浔阳九派长。沦波通地穴,输委下归塘。 别岛笼朝蜃,连洲拥夕涨。韫珠澄积润,让璧动浮光。 浮光

古风·登高望四海古诗翻译赏析

作者:未知

《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀...

古风·登高望四海古诗翻译赏析 《古风·登高望四海》作者为唐朝文学家李白。其全文如下: 登高望四海,天地何漫漫! 霜被群物秋,风飘大荒寒。 荣华东流水,万事皆波澜。 白日掩徂辉,浮云无定端。 梧桐巢燕雀

描写山水四季花鸟雨等的唯美古诗

作者:未知

1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳...

描写山水四季花鸟雨等的唯美古诗 1.春 阳春布德泽,万物生光辉----------汉乐府古辞《长歌行》 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀--------唐贺知章《咏柳》 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳

描写菊花的经典古诗

作者:未知

宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅...

描写菊花的经典古诗 宋范成大《重阳后菊花》 寂寞东篱湿露华, 依前金屋照泥沙。 世情儿女无高韵, 只看重阳一日花。 宋梅尧臣《残菊》 零落黄金蕊, 虽枯不改香。 深丛隐孤芳, 犹得车清觞。 明唐寅

使至塞上古诗翻译及注释

作者:未知

使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属...

使至塞上古诗翻译及注释 使至塞上 唐代:王维 单车欲问边,属国过居延。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 大漠孤烟直,长河落日圆。 萧关逢候骑,都护在燕然。 译文及注释 译文 乘单车想去慰问边关,路经的属

清明节怀念亲人的古诗

作者:未知

导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲...

清明节怀念亲人的古诗 导语:清明时节祭祀忙,细雨飘荡人悲伤。菊花满地心茫茫,清风难拂泪千行。先祖教诲在耳旁,跪拜叩首自难忘。唯愿天国享安康,人间幸福永绵长。接下来小编整理了清明节怀念亲

2019元宵节的古诗

作者:未知

元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的古诗的内容,欢迎阅读...

2019元宵节的古诗 元宵节与春节、清明节、端午节、中秋节一样,是中国传统节日,事实上其文化内涵和社会价值远远胜于其他节日,有着非同寻常的意义。下面是关于2019元宵节的古诗的内容,欢迎阅读

三月的古诗句

作者:未知

导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的古诗句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下...

三月的古诗句 导语:又到了阳春三月,花红柳绿的时节。万物复苏,呈现出生机勃勃的美丽景象。接下来小编整理了三月的古诗句,文章希望大家喜欢! 三月十三日游卞氏园 【作者:韩维】 窄径下

描写春雨的古诗词

作者:未知

春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形...

描写春雨的古诗词 春雨朦朦地下起来了,夹着丝丝缕缕的春风。春雨细细的,密密的,灰蒙蒙的,远处的山峦、大树、房屋,朦朦胧胧,就像浸在一片薄雾中。春雨,似雾非雾,似线非线,似有形又无形
古诗文网官网| 赣ICP备18007976号 | 关于我们 |